Зразок контракту

1 . ПРЕДМЕТ КОНТРАКТУ

1.1 . Відповідно до Контракту Продавець поставляє Покупцеві , а Покупець - оплачує Товар згідно підписаного Контракту

2 . СУМА КОНТРАКТУ 

2.1. Вказується загальна сума Контракту.

Вартість Товару може бути встановленана основі теоретичної ваги / довжини і може відрізнятися від фактичної зазначеної в пакувальному листі, і кінцевому інвойсі (рахунку-фактурі ) , але відхилення не може перевищувати +/- 10%.

Якщо остаточна вага / довжина Товару за кінцевим інвойсом (рахунком-фактурою) виявиться більше теоретично розрахованої, де виникла позитивна різниця у вартості, повинна бути оплачена на розрахунковий рахунок Продавця не пізніше ніж протягом 20 ( двадцяти ) робочих днів з моменту відвантаження. 

Якщо остаточна вага / довжина Товару за кінцевим інвойсом (рахунком-фактурою) виявиться менше теоретично розрахованої, і виникла негативна різниця у вартості, то різниця має бути повернена на розрахунковий рахунок Покупця не пізніше ніж протягом 20 ( двадцяти ) робочих днів з моменту відвантаження.

2.2. Кінцева сума контракту повинна бути визначена на підставі інвойсів ( рахунків-фактури ) , де вказана фактична вага/ довжина Товару .


3 . УМОВИ ПОСТАВКИ

3.1 . Терміни та умови поставки Товару - обумовлені та вказані в Контракті .
3.2 . Разом з Товаром Продавець повинен поставити комплект оригіналів документів російською / англійською мовою , що складається з:
- Інвойс (рахунок - фактура ) із зазначенням країни походження та митного коду Товару ;
- Пакувальний лист;
- Сертифікати якості , оформлення за формою 3.1 (EN 10204:2004 ) , на кожну позицію Додатки
- Сертифікат походження.

3.3 . Копія пакувального листа повинна бути спрямована на адресу Покупця за допомогою факсимільного зв'язку або електронною поштою поряд із сповіщенням про готовність Товару до відвантаження.

3.4 . Копії всіх документів , згаданих в пп.3.2 повинні бути направлені на адресу Покупця за допомогою факсимільного зв'язку або електронною поштою , протягом 2 (двох) робочих днів з моменту відвантаження.

4 . УМОВИ ОПЛАТИ

4.1 . Умови оплати вказуються за домовленістю сторін.

5 . ШТРАФНІ САНКЦІЇ

5.1 У разі затримки Продавцем підготовки Товару до відвантаження проти строків , встановлених Контрактом , Продавець виплачує Покупцю заздалегідь узгоджені збитки в розмірі 0,1 % від вартості не поставленого в строк Товару за кожен повний тиждень протягом перших чотирьох тижнів прострочення і 0,25 % за кожен наступний повний тиждень , до максимуму в 2,5 %.  Всі санкції нараховуються після 7 (семи) денного пільгового періоду .
Сума заздалегідь узгоджених збитків не підлягає судовому оскарженню. Сплачені Продавцем заздалегідь узгоджені збитки представляють єдину міру компенсації за прострочення поставки.

5.2 Якщо прострочення в оплаті перевищить 2 місяці , Продавець має право анулювати Контракт повністю або запропонувати переглянути умови Контракту .

5.3 При затримці поставки з боку Продавця строком , що перевищує 3 ( три) місяці , Продавець зобов'язаний повернути Покупцю кошти, перераховані на його рахунок , у термін не пізніше 170 ( ста сімдесяти ) календарних днів з моменту отримання суми попередньої оплати Продавцем .

6 . ЯКІСТЬ І КІЛЬКІСТЬ ТОВАРУ

6.1 . Кількість відвантаженого Товару повинна відповідати кількості, зазначеній у Додатках до Контракту в рамках толеранса , зазначеного в п.п.2.1

6.2 . Якість Товару , що поставляється за Контрактом , повинна відповідати технічним умовам , зазначеним у сертифікатах якості заводу -виробника , оформленого за формою 3.1 (EN 10204:2004 ) .

7 . УПАКОВКА І МАРКУВАННЯ ТОВАРУ

7.1 . Продавець повинен вжити всіх заходів до того , щоб упаковка Товару забезпечувала збереження Товару під час транспортування , а також під час вантажно -розвантажувальних робіт. Продавець несе відповідальність за пошкодження Товару при транспортуванні, під час вантажно -розвантажувальних робіт та / або зберіганні внаслідок незадовільної упаковки.
Маркування має бути нанесене відповідно до вимог стандартів .

8 . ЗДАЧА І ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ

8.1 . При передачі Товару Покупцеві Сторони підписують акт приймання-передачі Товару, що підтверджує відвантаження Товару .

8.2 . Товар вважається зданим Продавцем і прийнятим Покупцем :
• За кількістю місць згідно товарно -транспортної накладної .
• За якістю згідно сертифікату якості заводу -виготовлювача.

8.3 . Рекламації щодо якості та / або кількості можуть бути заявлені не пізніше 20 календарних днів від дати підписання Покупцем товарно -транспортної накладної . Покупець не має права використовувати Товар, за яким заявлена претензія.

8.4 Продавець зобов'язаний протягом 10 ( десяти ) календарних днів від дати надходження рекламації розглянути її по суті і направити на неї письмову відповідь Покупцеві . В іншому випадку претензія вважається прийнятою Продавцем, і Продавець зобов'язаний у термін, що не перевищує 20 (двадцять) календарних днів, і за свій рахунок усунути недоліки щодо якості поставленого Товару або замінити його .

9 . ФОРС МАЖОР

9.1 . При настанні обставин неможливості повного або часткового виконання будь-якої з сторін зобов'язань за Контрактом , а саме: пожежі , стихійні лиха, війни, військові операції будь-якого характеру  блокади, заборон експорту або імпорту або інших, не залежних від Сторін обставин, виконання положень Контракту відсувається відповідно до часу, протягом якого будуть тривати такі обставини.

9.2 . Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань за Контрактом, повинна протягом 3 -х робочих днів сповістити іншу Сторону. Належним доказом наявності зазначених вище обставин будуть служити довідки, видані відповідно Торговою Палатою країни Продавця або Покупця .

9.3 . Якщо ці непередбачені обставини будуть тривати більше 30 календарних днів, кожна зі Сторін має право розірвати Контракт та,  жодна із Сторін не має право вимагати від іншої Сторони будь-якої компенсації за збитки, завдані внаслідок розірвання Контракту, за винятком повернення авансових платежів .

10 . ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1 . Усі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути з Контракту або у зв'язку з ним будуть, по можливості, вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами.

10.2 . У разі неможливості добровільного врегулювання спорів та розбіжностей, вони вирішуються в судовому порядку відповідно до законодавства України в Спеціалізованому міжрайонному економічному суді м. Києва.

11 . ІНШІ УМОВИ

11.1.  Контракт набуває чинності з моменту підписання.

11.2 . Жодна із Сторін не має право передавати третій особі права та зобов'язання за Контрактом без письмової згоди іншої Сторони.

11.3 . Контракт складається у двох примірниках українськю (російською) та англійською мовами, причому обидва мають однакову силу.

11.4 . У разі розбіжностей по тексту Контракту основною версією буде російська версія.

11.5 . Контракт, всі зміни і доповнення до нього, підписані Сторонами та передані за допомогою факсимільного зв'язку, вважаються дійсними до моменту обміну оригіналами . Обмін оригіналами повинен здійснюватися в термін не більше 30 робочих днів з моменту обміну копіями.

БІБУС МЕТАЛС

вул.Соборна, 118
с.Софіївська Борщагівка
Києво-Святошинський р-н
Київська область
08147, Україна

Тел.  +380 44 545 54 82
Факс +380 44 545 54 83

e-mail: info@bibusmetals.com.ua